حرکات تکانشی

دیروز غروب خیلی خیلی ناگهانی رفتم ابروهامو هاشور زدم....یه همچین اخلاقی دارم من!!!! تا سه روز حموم نرم تا بعدش ببینم چی میشه... همسرم کمی اخماش تو همه....فقط یه کم ...کرم دندونیم قهره.....من منتظرم تا شنبه ...حس میکنم خوب شده شاید.....

/ 2 نظر / 6 بازدید

مببببببببببببببببببببارک اگه خوب شد بگو